Machineveiligheid

 

Eisen waaraan moet worden voldaan

CE-markering van machines, apparaten en handgereedschappen

 • Machines, apparaten en handgereedschappen die na 1 januari 1995 zijn geleverd dienen te zijn voorzien van CE-markering. Dit is een afspraak binnen de Europese Unie. Hieronder als voorbeeld de aanduiding van een CE-markering.

  De fabrikant geeft door middel van een CE-markering aan dat het product voldoet aan minimale veiligheidseisen. Alle machines, apparaten en handgereedschappen die u na 1 januari 1995 heeft gekocht, moeten zijn voorzien van een CE-markering. Let hier dus op bij de aanschaf van nieuwe producten. Een CE gemarkeerde machine geldt in principe als veilig. Buiten deze eisen kunnen echter eisen gesteld worden vanuit een andere norm b.v. NEN-EN 1493 op het gebied van hefbruggen. Wanneer ingrijpende wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld een verhoging van de snelheid of het verbreden van een machine, wordt de machine beschouwd als een nieuwe machine en dan vervalt de (oude) CE-markering. Hiervoor moet opnieuw een procedure CE-markering worden doorlopen. Een nieuwe CE-markering is in principe niet nodig bij kleine wijzigingen die de veiligheid vergroten, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van afschermingen en/of een (extra) noodstop.

Veilig gebruik van arbeidsmiddelen

 • Machines moeten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzing. Zij mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij gemaakt zijn. Een heftruck is bijvoorbeeld niet bedoeld om een medewerker, op een pallet, lampen op hoogte te laten vervangen.

Duidelijke bedieningsvoorschriften

 • Machines en apparaten dienen te beschikken over duidelijke bedieningsvoorschriften in de Nederlandse taal. Deze dienen op de machines en apparaten of in de directe omgeving daarvan aanwezig te zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een duidelijk voorschrift hoe men met de machines en apparaten om dient te gaan en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.¬†Maar ook moet duidelijk op de machine of het handgereedschap zijn aangegeven wat de verschillende standen van schakelaars inhouden. De werkgever moet zich ervan vergewissen dat de betrokken werknemers (ook als zij de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen) alle informatie en instructies begrijpen.

Voorkom gevaarlijke situaties bij arbeidsmiddelen

 • De machines moeten zo zijn geplaatst en ingericht dat er geen gevaar is voor verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, ontploffing of elektrocutie.

Veiligheidsvoorzieningen bij bewegende delen van arbeidsmiddelen

 • Bewegende delen van machines moeten voldoende afgeschermd en/of beveiligd zijn.
 • Regelmatig moet worden gecontroleerd of de beveiligingen intact zijn gelaten.

Bediening van arbeidsmiddelen

 • Alle machines moeten een aan-/uitknop hebben (of een hendel, of ander bedieningssysteem). Het aanzetten van een machine moet alleen via die knop (hendel/bedieningssysteem) mogelijk zijn.
 • Een machine moet veilig kunnen worden stopgezet; het moet zo nodig voorzien zijn van een noodstop.

Deskundigheid van werknemers

 • Werknemers moeten voldoende deskundig zijn door voorlichting, scholing en/of ervaring.
 • Werknemers moeten de gegeven instructies opvolgen en de beveiligingen gebruiken.
 • In het bedrijf dient een veiligheidscultuur te ontstaan. Afspraken over veilig werken dienen van hoog tot laag te worden nageleefd.

Inrichting van werkplekken

 • Op de werkplek dient rondom machines voldoende loop- en werkruimte aanwezig te zijn. Dit ter voorkoming van het bekneld raken tussen bewegende delen of mee geslingerd worden.
 • Eventueel aanwezige machines met een eigen aandrijving, zoals heftrucks en bovenloopkranen, moeten bij frequent gebruik gescheiden zijn van looproutes en werkplekken van uw medewerkers (verkeersplan).

Branchenorm hefbrug

De Branchenorm hefbruggen (.pdf) geeft de eisen waaraan uw hefbrug moet voldoen.

Algemene normen en wetten

 • Arbobesluit Hoofdstuk 3; Inrichting arbeidsplaatsen
 • Arbobesluit Hoofdstuk 7; Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
 • Warenwetbesluit machines (de Machinerichtlijn)